Tous les albums

Mussorgsky – Khovanshchina

B. Burchuladze (Ivan Khovansky), K.F. Vogt (Andrei Khovansky), J. Daszak (Vasily Golitsyn), V. Alexejev (Boyar Shaklovity), D. Soffel (Marfa), A. Morel (Old Believer), C. Nylung (Emma)…
Bayerusches Staatsorchester – Kent Nagano
Dmitri Tcherniakov
DVD Unitel 2012

+ info


Artistes :